SKAWP

Kata Markowa
*1934 w Rachlowje
K rozmołwje
Edit Pjeńkowa
*1938 w Rownje
Hier klicken
Voriger
Nächster

Projekt

Projekt

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) přisłuša medijowemu wobłukej Swobodneho społka zd. Ideja za SKAWPom je, zo nahrawa so w serbskim konteksće stejacy awdiowizuelny material, kotryž poda dohlady do facetow serbskeho žiwjenja, kultury, rěčneje politiki, žadnych rjemjesłow a hospodarstwa, ale tež do indiwidualnych stawiznow a pózdnych žaćuwanjow. Maja so wokomiki zapopadnyć, kotrež so njepominu a dopomjenki rysować, z kotrymiž so čłowjeske žiwjenje wupjelnja.

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) pśisłuša mediumowemu wobłukoju zapisanego drustwa Swobodny społk. Ideja za SKAWPom jo, až nagrawa se w serbskem konteksće stojecy awdiowizuelny material, kótaryž pódajo doglědy do facetow serbskego žywjenja, kultury, rěcneje politiki, žednych rucnych źěłow a góspodaŕstwa, ale teke do indiwidualnych stawiznow a póznych zacuwanjow. Deje se wokognuśa zapópadnuś, kótarež se njezmynje a dopomnjeśa rysowaś, z kótarymiž se cłowjeske žywjenje wudopołnja.

Das sorbische kulturelle audiovisuelle Portal (SKAWP) gehört dem Medienbereich der Swobodny Społk eG an. Die Idee dahinter ist, dass audiovisuelles Material im sorbischen Kontext aufgezeichnet wird, welches Einblicke in die Facetten des sorbischen Lebens, der Kultur, der Sprachpolitik in seltene Berufe und Wirtschaft, aber auch in die individuellen Geschichten und späteren Gefühle ermöglicht. Es sollen Momente eingefangen werden, welche somit nicht verblassen und Erinnerungen gezeichnet, welche menschliche Leben erfüllen.

SKAWP je projekt Swobodneho społka zd